AVASH – Advanced Ventilation Approaches for Social Housing (2006- )

Det er projektets formål at afklare ventilationsforholdene i forbindelse med energirenoveringen af den eksisterende boligmasse og opstille guidelines for hvordan der sikres en effektiv og økonomisk attraktiv ventilation. En energirenovering omfatter typisk en efterisolering og tætning af klimaskærmen, som kan medføre ændrede ventilations- og indeklimaforhold med risiko for skader på bygningen og gener for beboerne.
Projektet omfatter en gennemgang af energistandarden af repræsentative bygningstyper. Gennemgangen udføres i England, Irland og Danmark og omfatter forskellige checkmålinger af klimaskærmens isoleringstilstand og lufttæthed. På basis af de gennemførte bygningsgennemgange opstilles løsningsforslag til energieffektive ventilationsløsninger for udvalgte ejendomstyper.
Flere forskellige ventilationsløsninger vil blive vurderet såsom mekanisk udsugning med varmegenvinding, naturlig ventilation, vinduesløsninger med luftindtag samt betydningen af tæthedsgraden af klimaskærmen.
Der lægges vægt på formidling af resultatet, som sker via guidelines, rapporter, artikler og forskellige præsentationer ved relevante seminarer og konferencer.
Støttet af: EU project, Intelligent Energy – Europe (IEE).
Coordinator: University of Brighton, Dr. Ryan Southhall

Factor4 (2006- )

Cenergia deltager i et EU projekt – Faktor 4 under programmet ”Intelligent Energy of Europe”, som har til formål at belyse hvilke energimæssige tiltag der skal gennemføres for at nedbringe CO2 udslippet i den almennyttige boligsektor i år 2050 med 75 %. I projektet defineres en typologi der opdeler eksisterende boliger efter forhold som har betydning for boligernes energimæssige ydeevne. Tre repræsentative bebyggelser gennemregnes og forskellige forbedringer vurderes ud fra en totaløkonomisk betragtning som vil danne grundlaget for en vurdering af besparelsespotentialet

EI-Education (2006- )

EU projektet EI-Education; Energy Intelligent Education - sigter mod udarbejdelse af undervisningsprogram til boligselskaber for at motivere til og oplære i energirigtig renovering. Undervisningsprogrammet er baseret på europæiske ’best practice’-eksempler og vil sammen en oversigt over praktiske løsninger og en checkliste blive samlet i en Guidebook.

GreenIT (2006- )

Forsknings- og udviklingsprojekt om ecolabeling af produkter og byggematerialer i relation til EU’s energiydelsesdirektiv for byggeri. Fra Danmark deltager Cenergia og Sbi. Desuden CSTB fra Frankrig, BRE fra UK, CRES fra Grækenland, ENETI fra Portugal samt Ecofys fra Tyskland.

Stenløse Syd (2005- )

Stenløse Kommune har valgt at stille krav om, at alle boliger skal opføres som lavenergihuse, og kravene er formuleret som tinglyste servitutter ved salg af byggegrundene. Byggeprocessen må fra den spæde start gennemtænkes som en helhed, og kræver et samarbejde mellem de enkelte deltagere. Projektets samlede erfaringer formidles derudover gennem et EFP-projekt, et projekt støttet af Energistyrelsens Energi-Forsknings-Program 2005.
Hjemmeside: www.stenlosesyd.dk

Solar City Horsens (2005- )

Projekt inspireret af Solar City Copenhagen. Samlet energiplan, planlægning og organisering af en række renoveringsprojekter, hvor solcelleopsætning vil være en integreret del. Herunder etablering af formelle partnerskabsaftaler, videreudvikling og test af fuldskala solcelletesttage, udvikling af testhuse for energiklasse 1 og 2, samt produktion af samlet Solar City Horsens brochure.

BESTCert (2004- )

EU projektet ”Building Energy Standards – Tool for Certification” – BESTCert omhandler udvikling af beregningsprogram, gennem en udvikling af mærknings- eller certificeringsværktøj, der med udgangspunkt i benchmarks vil kunne håndtere EPBD. Fem lande deltager og deltagerne har i hvert land udvalgt en skole og et referencebyggeri til registrering af data til brug i projektet. I forbindelse med BESTCert projektet er der udarbejdet hjemmesiden: www.bygningsenergi.dk, der fortæller om den danske implementering af Bygningsdirektivet.

CO2 neutral tagboliger (2004- )

Cenergia har i samarbejde med en række andre virksomheder været med til at udvikle det såkaldte CO2-neutrale tagboligkoncept. Tagboligen tager udgangspunkt i renoveringen af betonhuse fra 1960’erne og 1970’erne, der typisk har problemer med flade tage. Tagboligen er projekteret efter miljøvenlige og energieffektive principper så som hybridventilation, varmegenvinding, passiv solvarme, solceller og solfanger. Tagboligen præfabrikeres i lette træelementer, der gør den let at transportere og etablere på taget. Konceptet har store perspektiver i relation til en kvalitativ udvikling af problematiske boligområder og har et fremtidigt perspektiv ved at være CO2-neutralt.  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk