Konsulentbistand

Totaløkonomisk optimering
Udarbejdelsen af et samlet koncept for et nybyggeri eller en renoveringssag baseres på en totaløkonomisk optimering af samtlige mulige energibesparende teknologier. Den totaløkonomiske optimering tager sit udgangspunkt i lokale parametre, varme-, gas-, el- og vandpriser. Resultatet - en økonomisk prioritering af samtlige teknologier - benyttes som grundlag for sammensætning af et koncept, der giver optimale energibesparelser uden en forøgelse af boligudgiften for beboerne. CENERGIA har udviklet et særligt Edb-værktøj, BYG-SOL, til totaløkonomisk optimering. BYG-SOL kan downloades under fanen "Downloads".


Solenergi - solvarme, solceller (PV) og passiv solvarme
CENERGIAs medarbejdere har mere end 20 års erfaring i udvikling, afprøvning, projektering, og opfølgning på solenergianlæg.

CENERGIA har deltaget i udvikling af solfangere og lagerbeholdere og har projekteret et stort antal små og store solvarmeanlæg, bl.a. til kommunale plejehjem. CENERGIA har erfaring med såvel vand- som luftbårne solvarmesystemer, samt systemer med sæsonvarmelagring.

På solcelleområdet (på engelsk, PV-cells, PV=photovoltaic, dvs. direkte omsætning af sollys til elektricitet) arbejder CENERGIA i en række projekter med indpasning af solceller i bygningens klimaskærm - tag og facader. CENERGIA er bl.a. initiativtager til EU-JOULE projektet PV-VENT, hvori et internationalt samarbejdsteam undersøger og demonstrerer mulighederne for at benytte solceller til at drive ventilationsanlæg.

Passiv solvarme er udnyttelse af solenergi til opvarmning gennem bevidst udformning og orientering af bygninger. Da bygningskonstruktionen indgår som lager for solenergien, skal udformningen optimeres ved anvendelse af et dynamisk simuleringsprogram, hvor temperaturen i bygningen kan beregnes time for time. For bedst mulig udnyttelse af passiv solvarme er det vigtigt, at der tages hensyn hertil meget tidligt i projekteringsforløbet.

CENERGIA har deltaget i udarbejdelsen af BPS-anvisninger, samt nordiske og internationale projekteringsvejledninger på solenergiområdet.

Økologi - lavenergibyggeri - bæredygtighed
CENERGIA har som grundholdning at bæredygtig bosætning ikke kun skal være for særligt engagerede befolkningsgrupper, græsrødder og ildsjæle med initiativ og vilje til at gennemføre økologisk byggeri fra grunden, men at det skal være en realistisk mulighed for alle.

Med udgangspunkt i og knowhow fra udviklings- og pilotprojekter udvikler og sammensætter vi teknologier, der passer individuelt til fremtidige boligejers behov og ønsker. Samtidig vælges materialer, konstruktioner og installationer til fremtidens teknologi, som i pålidelighed står mål med traditionel teknologi, og hvis drift ikke er unødigt kompliceret eller tidskrævende.

Arbejdsområder:

o energibesparelser, varme (nedsættelse af transmissionstab og ventilationstab)
o energibesparelser, el (belysning, køl/frys, vask, apparater)
o anvendelse af solenergi (aktiv og passiv solvarme, samt solceller)
o opvarmningssystemer for lavenergibyggerier, lavtemperaturopvarmning
o varmegenvinding
o sunde materialer
o produkt og materialevurdering ved anvendelse af livscyklusvurderinger
o beboerinvolvering gennem synliggørelse af ressourcestrømmene
o komposttoiletter
o urinopsamling
o behandling af spildevand
o vandbesparelser
o afledning af regnvand (faskiner)
o regnvandsopsamling


Naturlig ventilation, skoler og daginstitutioner
Naturlig ventilation kan i mange tilfælde med fordel indføres i stedet for mekanisk ventilation på skoler og børneinstitutioner. CENERGIA har projekteret flere anlæg og har særdeles positive erfaringer fra disse. Naturlig ventilation er i dag andet end blot åbning og lukning af vinduer. Med relativt simple styringer er det muligt at åbne og lukke spjæld i enten tilførsels- eller afkastkanaler, hvorved ventilation f.eks. kan styres efter CO2- og temperaturniveau. Endvidere placeres spjæld for luftindtag således at luften kan forvarmes, hvorved trækgener undgås. I analysen af naturlig ventilation contra mekanisk ventilation indgår flere parametre: I hvor høj grad kan det fornødne luftskifte oprettes med naturlig ventilation alene? - er der behov for at understøtte med en ventilator? Hvilken betydning har det, at det normalt ikke er muligt at genvinde varmen fra afkastluften? Hvad er økonomien i hhv. mekanisk og naturlig ventilation? CENERGIA er i besiddelse af Edb-værktøjer og den fornødne erfaring i anvendelsen af disse til besvarelse af disse spørgsmål. Vi har også gennemført såvel kvantitativ (måling af CO2 og temperatur) som kvalitative analyser af luftkvaliteten før og efter installation af anlæg for naturlig ventilation.

Lavenergi ventilation
Der udføres i disse år mange ventilationsanlæg uden at der ses kritisk på energiforbruget. CENERGIA har flere års erfaring med at optimere ventilationsanlæg ud fra et energimæssigt synspunkt ved bl.a. at benytte lavenergi-ventilatorer og varmegenvinding med høj virkningsgrad. Generelt udarbejdes en energiøkonomisk helhedsvurdering for hvert enkelt anlæg.  
CENERGIA
Energy Consultants


Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Tlf: +45 44660099
Fax: +45 44660136
cenergia@cenergia.dk